Simpsonovi – Popis epizody

Mnoho
Apua pro nic

Lidé
ze Springfieldu se sna¾ili vyhnat pøistìhovalce, tak¾e chtìli vyhnat
jak nìmce Friczka, tak ¹kolníka Williho a i Apua Nahasapeemapetilona
(pozdìji se zjistilo, ¾e i Oèko je pøistìhovalec). Apu ale chtìl
stále být ve Springfieldu, a tak zaèal studovat dìjiny Ameriky.
Nakonec Apu zkou¹ky udìlal a ve Springfieldu zùstal jako prodavaè
v Kwik-E-Martu.