Simpsonovi – Popis epizody

Homerova
odysea

Homer
pøíjde o práci v jaderné elektrárnì a nikde jinde ho do zamìstnání
pøijmout nechtìjí. Rozhodne se tedy na Springfieldském mostì spáchat
sebevra¾du. To mu nakonec rozmluví celá jeho rodina, která také
málem pøi¹la o ¾ivot kvùli tomu, ¾e na silnici chybìla dopravní
znaèka. Homer proti tomuto nedostatku zaène bojovat. To se mu vydaøí,
co¾ ho nastartuje k jeho dal¹ímu cíli: zastavit jadernou elektrárnu!

Animace
– Autobus
(MPG, 1,8MB)