Simpsonovi – Popis epizody

Homer
barmanem

V
této epizodì se otøese v základech jedna z jistot seriálu – Voèkova
hospoda. Ve snaze pøilákat vìt¹í a lukrativnìj¹í klientelu Voèko
inovuje – a známá parta ¹tamgastù v èele s Homerem musí jednat,
nechce-li zùstat na suchu.