Simpsonovi – Popis epizody

Jak
napálit poji¹»ovnu

Voèko
si najde dìvèe, do kterého investuje v¹echny svoje úspory. Dostane
se na mizinu, a tak si za úèelem vydìlání penìz najme Homera jako
zlodìje svého auta, které má poji¹tìné tuènou èástkou.