Simpsonovi – Popis epizody

Na
pranýøi

V
tomto díle se Homer Simpson poøádnì zapotí – stane se toti¾ nedobrovolným
protagonistou springfieldského Kotle. Nakonec je ale pìknì horko
v¹em: pøed mimozem¹»any Kangem a Kodosem je tøeba obhájit právo
celého lidstva na existenci… Nelehký úkol, je-li pro cizí civilizaci
prototypem èlovìka právì Homer.