Simpsonovi – Popis epizody

Rozkol
v rodinì

Také
u Simpsonových bývá doma obèas trochu moc ru¹no a po jedné bouølivìj¹í
výmìnì názorù se dokonce ocitnou nejdøíve ve vìzení a posléze v
péèi sociálního pracovníka. Nápravný program pøinese ovoce – ale
stmelenou rodinu èekají dal¹í pøeká¾ky. Na scénu vstupují dvì ¾en¹tiny,
které Homer a Ned Flanders poznali v Las Vegas…