Simpsonovi – Popis epizody

Strach
z létání

Homera
vyhodí do¾ivotnì od Voèka, proto¾e dìlá ¹patný fóry. Bìhem hledání
nového lokálu se dostane do nálevny pro piloty, náhodou udìlá ostudu
letecké spoleènosti a jako náhradu za mlèenlivost dostane volné
letenky. Ov¹em právì tehdy se projeví u Marge panický strach z létání…