Simpsonovi – Popis epizody

Burnsovy
otcovské lapálie

Pøi
cestování vlakem pozná pana Burnse jeho syn a pídí se po nìm. Nakonec
jej najde, ale po prvotním nad¹ení zjistí, ¾e Larry vùbec nesplòuje
jeho pøedstavu syna. Naprostý nedostatek taktu. Aby si ho získal,
nafingují s Homerem únos. To ale nepomù¾e a ka¾dý si jde svou cestou.