Simpsonovi – Popis epizody

Bartùv
test

Ve
tøídì Barta se pí¹e závìreèný test z matematiky. Bart samozøejmì
nic neumí, a tak vymìní svùj test za test svého spolu¾áka Martina
Prince. V¹ichni Barta zaènou pova¾ovat za nadprùmìrnì inteligentního
jedince, a tak Barta po¹lou do ¹koly pro inteligenty. Tam se zjistí,
¾e Bart nic neumí, a tak se Bart Homerovi radìji pøizná, ¾e u testu
podvádìl.