Simpsonovi – Popis epizody

Bart
televizní ¹oumen

Proto¾e
TV poøady slábnou, rozhodne se rada pro rozhlasové a televizní vysílání
nasadit do TV dìtské zpravodajství. Hlavní moderátorkou se stala
Líza, sportem byl povìøen Bart. Zjistí se v¹ak, ¾e má v sobì reportérského
ducha, a tak si Barta v¹ichni oblíbí. A¾ na Lízu, která na svého
bratra zaène ¾árlit.