Simpsonovi – Popis epizody

Èerný
vdovec

Patty
se zamiluje do Leváka Boba, se kterým se seznámí pøes dopisy z vìzení.
Levák chce Patty zabít, co¾ samozøejmì tu¹í Bart,kterého chtìl Levák
Bob znièit. Petty v¹ak Bartovi nevìøí a ráda si Leváka Boba vezme.
Bart nakonec v¹echno vypátrá a Levák Bob skonèí opìt ve vìzení.