Simpsonovi – Popis epizody

Vzhùru
na prázdniny

Konèí
¹kola, zaèínají prázdniny a Bart zfal¹uje vysvìdèení, aby mohl do
Krustyho tábora. ©á¹a se ale tábora neúèastní a dìti trpí pod vedením
drsného ¹á¹ova kamaráda. Nakonec se dìti vzbouøí s Bartem v èele,
¹á¹a se vrátí a vezme dìti za odmìnu do Mexika.