Simpsonovi – Popis epizody

Trojský
citrón

Springfieldské
dìti (a posléze i dospìlí) bojují o èest prostøednictvím ukradeného
citrónovníku se Shellbyvillskými. Tajná výprava na zakázané území
mù¾e zaèít…