Simpsonovi – Popis epizody

Brácho,
nemù¾e¹ postrádat dva tácy?

Bratr
Homera. Herbert, zkrachoval, a tak se z nìho stal bezdomovec. Jakmile
se v¹ak dozví, ¾e Homer vyhrál cenu Montyho Burnse (ve skuteènosti
to bylo od¹kodnìní za ¹patné spermie zpùsobené radioaktivitou) za
2,000$, zajede svého bratra nav¹tívit s tím, ¾e tyto peníze potøebuje
pro svùj nový pøístroj, který matkám øekne to, po èem jejich nemluvící
dìti tou¾í. Nakonec, kdy¾ Herbert na svém pøístroji vydìlá nìjaké
ty peníze, koupí Homerovi masá¾ní køeslo, které si tak pøál.