Simpsonovi – Popis epizody

Ach,
rodný bratøe, kde tì mám?

Homer
se od svého otce dozvìdìl, ¾e má bratra, a tak se ho sna¾í ka¾dou
cenu najít. Nakonec se mu to podaøí, ale Herbertovi – bratrovi Homera
udìlá Homer takový trapas, ¾e se oba rozejdou ve zlém.

Pokraèování
Brácho, nemù¾e¹ postrádat dva tácy?