Simpsonovi – Popis epizody

Speciální
èarodìjnický díl XII.

Úvodní
epizoda, i kdy¾ trochu mimosezónní, patøí tradiènì k bonbónkùm ka¾dé
øady: Speciální èarodìjnický díl. V jeho tøech èástech èelí Homer
smùle tentokrát vskutku osudové – on i jeho blízcí jsou prokleti
vìdmou Simpsonovi se musí vypoøádat s agresivním domem-poèítaèem
a Bart s Lízou nav¹tìvují èarodìjnickou ¹kolu…